دکتر علی شریعتی

این موجود انسانی چه شگفت مخلوقی است!

گاه در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی به پای او نمیرسد

و گاه در عظمت تا آن جا اوج می گیرد که در خیال نیز نمیگنجد

                                                                    

/ 0 نظر / 4 بازدید