امل نیستم ... عقب مانده نیستم !

فقط کسی را می خواهم که مرا برای دلم بخواهد ...

نه برای تنم ...تن فروش زیاد شده ؛ اما من

چیزهای دیگری هم دارم

که تو را غرق ِ لذت کند ! ...

مرا آنطور که هستم باور کن

 

/ 0 نظر / 4 بازدید