خدای من

خدای من همان خداییست که بدون هیچ انتظاری همه را دوست دارد...
و وفادارترین معشوق هم اوست که انسان را پس از همه خطاها
و دل دادن به دنیا و اهل دنیا در آغوش عشق میپذیرد . . .

/ 0 نظر / 9 بازدید