وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم       
وقتی که دیگر نمیتوانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم  
وقتی که رفت من به انتظار آمدنش نشستم                   
وقتی او تمام کرد من شروع کردم                   
وقتی او تمام شد من آغاز شدم          

 و چه سخت است

           تنها متولد شدن

                مثل تنها زندگی کردن

                       مثل تنها مردن...  

 

                                                     "دکتر علی شریعتی"

/ 0 نظر / 12 بازدید