...

یادمان باشد ...

وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم ! در برابرش 

مسئولیم ...

در برابر اشکهایش ؛ شکستن غرورش ، لحظه های شکستنش در تنهایی 

و لحظه های بی قراریش ...

و اگر یادمان برود ! در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد...

/ 0 نظر / 3 بازدید