یک درخت میلیون ها چوب کبریت را میسازد ...

اما وقتی زمانش برسد ... فقط یک چوب کبریت

برای سوزاندن میلیون ها درخت کافیست ...

پس خوب باشید و خوبی کنید

/ 0 نظر / 29 بازدید