پست های ارسال شده در دی سال 1391

دیـــــگـــر چـــه فـــرق مـــی کـــنــدکـــ ــابــوس یــــک رویــــــا بـــاشـــییــــا رویـــــای یــــکــــــ کــــــ ــابـــوس... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
چــــه سختــــــه ... به کســـی که دوسش داری بـــال و پـــر بــدی، امــــــــــــــا وقتــــی پریــــد واســـه یکــــی دیگــــه بــپره... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 32 بازدید
اخــــه خـــدا جـــون قربــــون بزرگیتــــــ وفــای سگـــــ بـه چـه کارمــــون میــــاد یـــه فکـــری بــه حــال آدماتـــــ
/ 1 نظر / 25 بازدید
بَچــــﮧ کـــﮧ بـ ـودیمـ آرِزوموטּ بُزُرگ شُدَن بُوُد بُزُرگــ کـِــﮧ شُدیمـ ـ حَسرَتِ بَرگَشتَـטּ به بَچِگی رو داریم ღღ________ܜܔܢღღܜܔ بَچــــﮧ کـــﮧ بـ ـودیمـ گاهے با یِه تیکه نَخ سَرگَرم مے شُدیم بُزُرگــ کـِــﮧ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید
تنهــا نیستمولی میان این همه شلوغی،باز هم احساس تنهایـــی میکنمو این است درد مـــن !
/ 1 نظر / 24 بازدید
 مے دونے بعضے روزآ دیگـﮧ  نـﮧ خآطــــره  نـﮧ بـــــغض  نـﮧ اَشکـــــــــــــ  هیچ کدوم دردے اَزت دوآ نمے کنـﮧ...  مے شینے ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 31 بازدید
چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود انتظــارت را میـکشـــــد چــه شیــــــرین اســـــت طعــم پیامکی کــه میگـــوید : ” کجایـی” …..؟
/ 2 نظر / 28 بازدید
  به سیــــــــــــــــــــــــم آخر… ساز میزنم امشــــــــــــــــــــــــب…! به کوری چشم دنیــــــــــــــــــــــــا…. که ســــاز مخالــــــــــــــــــــــــف میزنــــــــــــــــــــــــد… با من….!!!!!!
/ 0 نظر / 28 بازدید
روی دلای آدما هرگز حسابی وا نکن                                                                                                                       از در نشد از پنجره زوری خودت رو جا نکن                                                                                                                        آدمکای شهر ما ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید
میگن سیگار به آدم آرامش می ده..کاش کسی پیدا میشد که بتونه قد یه نخ سیگار باشه!!    
/ 1 نظر / 23 بازدید
خوابیــده بــودم   کابــوس میــدیــدم از خواب بلنــد شدم تا به آغوشــت پناه ببــرم افســوس... یادم رفتــه بود که از نبــودنت به خواب پنــاه برده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید
 بیچاره عروســـــــک دلش می خواســـــــت.... زار زار بگریــــــــــد.... ولـــــی...... خنده را بر لبانــــــــــــش دوخته بــــــــودند....   ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید
  میــدانــی؟  گــاهــی مغرورترین و سنگ دل ترین  ادم دنیا هم که باشی  یــک لحظـــه ،یــک آن ،  یــاد کســی روی قفســه ی سینــه ات  سنگینــی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید
از استادی پرسیدند:آیا قلبی که شکسته بازهم می تواند عاشق شود؟ استاد گفت:بله می تواند... پرسیدند:آیا شما تاکنون از لیوان شکسته آب ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 26 بازدید
عازم یک سفــــــــــــــرم سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــــــودم مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــت و امیـــــــــــــــــدم به خداوندی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 29 بازدید
ﺑﻌﻀـﯽ ﺍﺷـﮏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ..  ﺑــﯽ ﺩﻟﯿﻞ،  ﺑــﯽ ﺑﻬﺎﻧـﻪ،  ﯾـﮏ ﺩﻓﻌــﻪ،  ﻧﺼﻒ ﺷﺒـﯽ .. ...  ﻋﺠﯿـﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 30 بازدید