پست های ارسال شده در تیر سال 1392

  ░░░░✿░░░░░░░░░✿░░░░░░░░✿░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ببخش ░░░░░گاهی یادم میرود         ░░░░░قصه با نبود تو آغاز میشود ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░✿░░░░░░░░░✿░░░░░░░░✿░░░░
/ 23 نظر / 25 بازدید
فاجعه یعنی آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده امکه از تلاقی نگاهم با دیگریاحساسخیانت می کنم!عشق یعنی همین!!!          
/ 10 نظر / 28 بازدید