پست های ارسال شده در آبان سال 1393

عاشقانه زیبا و رمانتیک زیبا +عکسهای عاشقانه

هـــمــیــشــه نــــهولــــی گـــاهـــیمــیــان بـــودن و خـــواســتـن فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــدوقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــهکـسـی را بـا تمـــام وجود میخواهــیولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 27 بازدید

عکس عشق-عاشقانه

ـــایــیـــز اســـتـــ ؛ انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـتــهــای تـــو بــرگـــم… پــر از اضـــطـــرابــ افـــتـــادنــــم   زمیـטּ گِرده یعنے….” بامن شروع کردے با منم تمومش ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 30 بازدید