# عاشقانه_های_زیبا
  ░░░░✿░░░░░░░░░✿░░░░░░░░✿░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ببخش ░░░░░گاهی یادم میرود         ░░░░░قصه با نبود تو آغاز میشود ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░✿░░░░░░░░░✿░░░░░░░░✿░░░░
/ 23 نظر / 24 بازدید