# متن_احساسی_و_زیبا_+عکس_زیبا
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــــــــﯽ ﯾﻌﻨـــــﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ" ﺧﺪﺍﻭﻧــــــﺪ " ﺁﻧﻘـﺪﺭ ﻋﺰﯾــــــﺰﺕ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻭﺟــــﻮﺩﺕ ﺁﺭﺍﻣﺒﺨـــﺶ ﺩﯾﮕـــــــــﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ      برایـــم مثـــل " بهـــار" مــی مانـــیآمـــدنـــت را همیشـــهتحـــویـــل مـــی گیــــرم زندگی جیره مختصری استمثل یک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید