# متن_های_بسیار_زیبا_و_احساسی

متن های بسیار زیبا و احساسی + عکسهای زیبای عاشقانه

ایســــــتــــاده ام …بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … !مـــن ،همیــن جا ،کنار قـــول هـایت ،درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 56 بازدید
هیــــــچ چیز مهم تر از بودن ؛در کنار کسی که ،دوستش داریم نیست...!     عاشـق شــدنقشنـگ تــریـن اشتبــاهـی است کــه اتفــاق افتـــاده ،از لیــلی تــا ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 39 بازدید

عاشقانه های زیبا

روزے میــرسَـב...بـــے هیــــچ פֿـَبـــَـــرے...بــآ ڪولــــــہ بــــآر تَنهـــآییـَم...בَر جـــآבـہ هــآے بـے انتهــــآے ایـטּ בنیــآے عَجیـــــب...رآـہ פֿـــــوآهم افتـــــآבمَـــטּ ڪــــہ غَریبـــــم...چــــہ فَــــرقے בآرב ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 31 بازدید